Arrow
Arrow
Slider
Image
Image
Image
Image
Image

2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පාඨමාලා ආරම්භය
සිංහල මාධ්‍ය
2021 වර්ෂයේ සිංහල මාධ්‍ය ඉගැන්වීම් පාඨමාලා සමාරම්භ වැඩ සටහන 2021.03.27 සෙනසුරාදා දින මාර්ගගත (Online) තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. එයට අදාළ තොරතුරු විද්‍යාර්ථීන් වෙත විද්‍යුත් තැපැල් මගින් යොමු කරනු ලැබේ.

Commencement of Study Programs for the Academic Year - 2021
English Medium
Inauguration program of taught courses (English Medium) will be held on 30th March 2021 online.
Details will be sent to students via email.

Image

Learn Chinese with full Scholarships

Certificate course in Chinese for Postgraduate Buddhist studies will be started on 15th May 2021. The deadline for application submission is 25th April 2021

Click For More Details

Downlad Application  

Image

Application(Eng) Academic Year - 2021

Download Application

Download the editable version of application(English Medium) and fill it with your details. Save it as a pdf file and e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image

EBS Intake 2021

The Institute invites applications for the EBS course until March 31st, 2021. The course will be conducted online and In-class. Click Here for more details.

Exam Results

Affiliated Institutes

BUDDHIST LIBRARY GRADUATE SCHOOL, SINGAPORE

Image

There was a historical and social need to establish an institution in Singapore that offers an opportunity for the academic study of Buddhism without losing the focus on the spirit of Buddhist practice. It is for this reason that the Buddhist Research Society established the Graduate School of Buddhist Studies in 2001 through the link programmes with the University of Kelaniya, Sri Lanka.  Buddhist Research Society, founded in 1983, has been promoting Buddhist education through the Buddhist Library and its activities, which includes courses and seminars conducted by renowned Buddhist Scholars from Sri Lanka, Japan, Europe and North America.

The Graduate School of Buddhist Studies is now known as the Buddhist Library Graduate School.  It functions within the premises of the Buddhist Library. Students are free to make use of its amenities which include a resource center that houses many resource materials on Buddhism and related subjects such as psychology, ecology, and comparative religion.  It has an auditorium that could accommodate hundred people and two seminar rooms for lectures and tutorials.

Academic Staff

Venerable Dr. Bellanwila Dhammaratana – Principal,   B.A. Hons., M.A., PhD

Venerable WiloyeWimalajothi, B.A. (Hons.), M.A., Royal Pandit

Professor ChandimaWijebandara, B.A., PhD

Visiting Lecturers

Emeritus Professor Y. Karunadasa, B.A. (Hons.), PhD

Professor Sumanapala Galmangoda, B.A. (Hons.), MA, PhD

 Professor Alan Sponberg, PhD

Richard P. Hayes, PhD

Gene Reeves, PhD

Administrator

Leila Abdul Rahman 

Coordinator for PGIPBS

Venerable Professor Raluwe Padmasiri

 

CHINA’S BUDDHIST ACADEMY OF MT. PUTUO

Image

China’s Buddhist Academy of Mt. Putuo stands as one of the higher institutions of Chinese Buddhist tradition hosted by the Buddhist Association of China and co-organized by the Buddhist Academy of China, the Buddhist Association of Zhejiang Province and the Buddhist Association of Zhoushan City.  It is situated on Zhujiajian Island of Zhoushan City, Zhejiang Province.

The Academy has 68 academic venerable staff (50 permanent academic staff, 13 supervisors, 5 visiting staff). Several famous experts and scholars are invited as academic leaders, honorary professors, and visiting professors. Moreover, the excellent corporative relationship among China’s Buddhist Academy of Mt. Putuo, Otani University of Japan, Garden University of Japan, etc. will provide opportunities for further study for students excelling in their studies.

Academic Staff

Venerable Dr. Hui Xian (Asanga) - Director

(B.A., M.A., Ph.D.)

Venerable Dr. Pang Yahui - Coordinator for Mt Putuo

(B.A., M.A., Ph.D.)

Venerable Dr. Chen Shiying (Qingdao)

(B.A., M.A., Ph.D.)

Venerable Dr.  Neng Jin

(B.A., M.A., Ph.D.)

Venerable Dr. Li Xia

(B.A., M.A., Ph.D.)

Coordinator for PGIPBS

Rev. Dr. Wadinagala Pannaloka

THE BUDDHA-DHARMA CENTRE OF HONG KONG LTD

Image

The Buddha-Dharma Centre of Hong Kong Ltd (BDCHK), established in April 2012, is a Buddhist center devoted to the promotion of the integration of Buddhist Studies with spiritual praxis.  Its guiding principle is the doctrine of the five spiritual faculties: faith, vigor, mindfulness, equipoise, and wisdom. The Director of BDCHK is Venerable Professor KL Dhammajoti, an internationally renowned scholar in Buddhist Studies and a leading scholar in Sarvāstivāda Abhidharma.

Academic Staff

Venerable Professor K L Dhammajoti, Ph.D. (Kelaniya), Director, BDCHK

Visiting Teaching Staff

Professor Y. Karunadasa, Ph.D. (London)

Professor Oliver Abeynayake, Ph.D. (Lancaster)

Professor T. Endo, Ph.D. (Kelaniya)

Professor Guang Xing, Ph.D. (London)

Professor G T Halkias, Ph.D. (Oxon)

Professor F Hoffman, Ph.D. (London)

Professor P R Wasantha Priyadarshana, Ph.D. (Kelaniya)

Professor Xue Yu, Ph.D. (Iowa)

Professor Yao Zhihua, Ph.D. (Boston)

Dr. Chan Ngan Che, Ph.D. (HKU)

Dr. Chiu Kwok Sum, Ph.D. (Hong Kong Buddhist College)

Dr. Li Kwok Fu, Ph.D. (CUHK)

Dr. Tsui Chung-hui, Ph.D. (HKU)

Coordinator for PGIPBS

Dr. Ashoka Welitota

 

Inauguration Ceremony 2020
Director's speech at Inauguration 2020
පාලි හා බෞද්ධ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනායතනය
About PGIPBS
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Check Previous Exam Results

Find us on maps

Contact Us

Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,
113,Dutugamunu Street,
Kohuwala, Sri Lanka.
Tel : +94112809322
Fax: + 94 112809320/22
Email: pgipbs@sltnet.lk

©2019 Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies. All Rights Reserved.

Search